ORÍKÌS

ORÍKÌ AKỌGUN

 • Mò sún àálá
 • Mò rò ẹwà
 • Ọmọ ajagun jẹun
 • Ẹni tilè dé kò
 • Ó ní méèé gún'yán ọkọ
 • Méèé se ìsà àlè
 • Méèé wá un wẹ́wẹ́ k'ọkọ jẹ
 • Ó bọ́'kọ jà, ó p'adìẹ ọkọ jẹ
 • Í bé bà á ṣe bí ọkọ lónìí àgbò lòhun ò bá gbà
 • Bí mé rẹ'jẹ̀ lójú ẹmu
 • Mé jẹ́ mu mọ́ láyé
 • Ọmọ Akọgun
 • Ọmọ onítilédè, kọ́ ni sẹ̀ lé
 • Èrò mọ̀pá ní'kọ́gun
 • A firún ìgbín, a he'gba ahun
 • A gbẹ́'sẹ̀ kàn lérí aásọ, a gbé kan rẹ̀ lórí àkún
 • Ará igbó oríjà
 • Onígbómọláyè
 • Àyè mọ̀jà, àyè mọ̀jà

ORÍKÌ – KUOLE Kuole

 • Kúólé dà wọ́n rú
 • A dí nà má yà
 • Kúólé a dóo nú kojo
 • A jí rẹ́ ẹ̀rín ọ̀kínkín
 • Adàgbàlagbà ṣe yìn àgbìgbò
 • Ẹ róhun tó ṣ àgbò tó fi dẹ́kun ẹ̀rín rínrín
 • Tó bá ṣe igúnnugún
 • Á wo koko mó rí ẹyin
 • Tí a ò bá rí igúnnugún, a ó f òò dẹ̀ ṣ ẹbọ
 • Tí a ò bá rí àkàlàmọ̀gbò a ò gbọ́dọ̀ ṣ orò
 • Ìgbà ta kó ohun orò sílẹ̀ tán
 • Igún wọlé de, ó pa kuru m ẹ́bọ
 • Àkàlàmọ̀gbò ba lẹ̀ a j ẹ̀dọ̀
 • Tègìnríngé ba lẹ̀ ó jẹ̀ fun alákọni
 • Ọmọ Igún ńlá orí àkò
 • Ọmọ Àkàlàmọ̀gbò tí ń bẹ lóruù ebè
 • Àrè ọ̀jẹ́, ikú jẹ́ n nírá
 • Lágbòsógùn ọ̀jẹ́
 • A kìí d àgbà ọ̀jẹ̀, kí a má ní ọtí eégún n ílé

ORÍKÌ AÍLÙÚ

 • Ọmọ Aílùú tẹ̀ǹgàá
 • Ọmọ Olúpérún, Olúpégba
 • Ìyẹ́rẹ́ ni mí, mo dá wọ́ tá àgan n ílé Olówé
 • Ọmọ Olówé ni mí, mo re òsomọ̀jà
 • Mo t òkìtì Ẹ̀fọ̀n wáà soògùn l Ọ̀yọ́
 • Ọ̀yọ́ dùn, n ò re lé mọ́
 • Ó gbé arúgbó àlárúgbó rèé soògùn
 • Kálárúgbó ó pá arúgbó rẹ̀ mọ́
 • Èmi l ọmọ àá já wé di wé
 • Èmi la jáàgùn diì gùn
 • Oògùn tí ò jẹ́ ewé rẹ̀ ni ò pé
 • Iwọ ń bẹ n ílé bàbá mi
 • Mo ṣe wọ tán, mo mó jú le koko
 • Èmi l ọmọ àgbéré ọ̀gán, ọmọ ayòórò
 • Ọmọ ewé kan àá já s owó
 • Ọmọ igi gbogbo kìkì oògùn
 • Iwín ilé wa kì í ran ni
 • Wèrè ilé wa kì í ràn nìyàn
 • Èmi lọ̀sán pọ́n ganrí ganrí
 • Kọ́ ni mọ́ rìn de àágberí

Another Version

 • Omo Ailu te ga
 • Omo olu peru, omo olu pe gba
 • Omo Abi yo ka, to lonko
 • Omo bo ni lara O ju asolo
 • Emi lomo ibi-kodun, ka fowo wo
 • Towo, tileke la fi wo iran iye mi